Ssstt ... Othila vertelt ...

Vrijdag 6 juni 2014

HagedessaMijn familie waren “hagedessa’s”, paganisten, een levensfilosofie waarbij Moeder Aarde centraal staat. In het woordje hagedessa herken je “hage” of haag, grens, een scheiding tussen twee werelden en “dessa” betekent eigenlijk het spirituele. Een heks, een hagedessa, is iemand die leeft op de grens van de materiële en de spirituele wereld.

Ik behoor tot de zogenaamde erfheksen, mensen die generaties lang in hun familie leden hebben die zich met vormen van hekserij bezig houden. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, werken erfheksen niet in covens, waren er geen ingewikkelde rituelen. Bij de Hagedessa’s is er geen godin of god, er is alleen Moeder Aarde en de rituelen zijn simpel en meditatief, zonder theatrale teksten. Meestal waren de Hagedessa’s eenvoudige volksmensen, die zowel gelovig als niet gelovig waren, christen of heiden.

Velen gingen ‘s zondags naar de kerk maar hadden een grote liefde voor natuur en Moeder Aarde en waren goed op de hoogte van kruidenkunde en magie.

Mijn opleiding tot hagedessa heeft zeven jaar geduurd. Mijn opleiding was vrij extreem, geïsoleerd van de buitenwereld, geen school, geen vriendjes. Ik miste veel dingen maar leerde vele andere waardevolle dingen.

Toen ik op mijn 14 – 15 jaar voor het eerst in contact kwam met een school botsten mijn ideeën en mijn opvoeding met die van de klassieke maatschappij. Doordat ik nooit een schoolsysteem had gekend kwam ik dikwijls in conflict met de leerkrachten. Ik vond vele van mijn leeftijdsgenoten heel onvolwassen, waarschijnlijk omdat ik al op zeer jonge leeftijd een verantwoordelijkheid had en ik gescheiden was van mijn ouders.

Dieren

Een ander aspect dat me bijzonder getroffen heeft is de wijze hoe men met dieren omging. Dieren werden gezien en behandelt als “speelgoed” ten dienste van de mens, gemanipuleerd. De mens stond boven het dier. Mijn honden en schapen waren een product van de mens, dat is zo, maar ik had nooit het gevoel dat ik bovenaan de “ladder” stond met onder mij de dieren. In kinderverhaaltjes hebben dieren mensentrekjes, zoals in fabels, of staan onder het gezag van “slimme” kinderen. De dieren zelf zijn altijd “dommer” of “slechter” of zijn “doetjes”.

Kinderen wordt nog altijd een heleboel wijsgemaakt met als reden “het zijn kinderen” dus hebben we het recht ze een verkeerd beeld te geven over het leven. Later volgt dikwijls de ontgoocheling wanneer men ontdekt dat het allemaal niet serieus was, dat noemt men dan een moeilijke pubertijd.

Inwijdingen

In de periode van opleiding als hagedessa onderga je vier inwijdingen: een mineralen-, een planten-, een dieren- en een menseninwijding. In elke inwijding moet je de diepere essentie van het thema vatten. Tijdens de diereninwijding krijg je een heksennaam, de mijne was Othila of Othala. Het is een runennaam wat betekent “eigen aarde” of “eigen land”. Othala verzet zich tegen willekeur en handhaaft individuele en collectieve vrijheid binnen het kader van de natuurwetten. Dat is echte rijkdom. Othila of Othala staat voor rijkdom die niet te koop is, fysieke en spirituele rijkdom.

De vier inwijdingen gebeuren in groepsverband. Een vijfde inwijding, die elke hagedessa afzonderlijk doet, sluit de cyclus af. De vijfde inwijding is een persoonlijke levensopdracht. Je moet je leven wijden ten gunste van Moeder Aarde. Ik had gekozen om mijn leven te wijden als natuurbeschermer, natuuronderzoeker. De vijf inwijdingen verwijzen vanzelfsprekend ook naar het pentagram, de vijfster.  

De Cirkel

Voorbij de stallen en bijgebouwen van de boerderij lag een bos dat bij de boerderij hoorde en daarin bevond zich een cirkelvormige open plek. De cirkel was omringd door 13 essen en 13 grote granietstenen, die de 13 manen voorstelden. In elke granietblok was een symbool gekerfd betreffende de maan. In het midden bevond zich een altaar, eveneens uit natuursteen.Op deze plek werden de maan- en jaarfeesten gehouden en ook de inwijdingen.

De Maan en Jaarfeesten

Bij de maanrituelen, steeds bij volle maan, wordt de diepere essentie uitgelegd van de betreffende maan. Bijvoorbeeld bij volle maan van de “maan van de dood” in maart wordt de aandacht gevestigd om iets of iemand te steunen tijdens deze periode. Het kan om een persoon gaan die je hulp nodig heeft of een project of een organisatie die je wilt ondersteunen.

Bij elke maan hoort een bepaalde boomsoort. Er worden versieringen gemaakt van takken van de boom, dikwijls een krans die dan op het altaar wordt gelegd  en er wordt over de boom gepraat. Dat kan een verhaal zijn of bepaalde bijzondere eigenschappen.

Dikwijls wordt er wierrook gemaakt met takjes van de betreffende boom, maar niet alle bomen zijn daar voor geschikt. Iedere deelnemer staat binnen en rond de cirkel. Er wordt gemediteerd en het ritueel eindigt altijd met al dan niet alcoholische dranken en versnaperingen. Dikwijls zelfgemaakte wijn aangepast aan de betreffende maan.

De acht jaarfeesten zijn natuurlijk uitgebreider en duren soms enkele dagen tot zelfs een week. Tijdens deze feesten wordt natuurlijk dieper ingegaan op de essentie. Er wordt ook gemediteerd, gedanst, veel gegeten en gedronken….. De vijf inwijdingen gebeuren ook met rituelen.

Het ritueel

Een ritueel gebeurt altijd met het trekken van de cirkel, meestal door de jongste deelnemer. De cirkel activeert een kracht die de spirituele wereld scheidt van de wereld er buiten. De cirkel wordt getrokken achter de rug van de deelnemers en gebeurt met de linkerhand omdat deze het dichts bij het hart ligt. De cirkel wordt bij de opening van het ritueel mee met de zonnecyclus getrokken of mee met de wijzers van de klok. Indien een niet-ingewijde de cirkel trekt gebeurt dit met een berkentak, symbool van zuiverheid en het prille begin; een ingewijde gebruikt de athame maar mag ook een berke- of essentak gebruiken.

Iedereen staat binnen de cirkel. Wanneer de cirkel is getrokken wordt de gewijde ruimte binnen de cirkel gereinigd met berken of essentakken, spiraalsgewijs van binnen naar buiten. Nadat het ritueel is beëindigd wordt de cirkel getrokken in tegenwijzer zin. Tot zover kort over de rituelen.

De Edda

Zoals de bijbel bij de christenen hoort, leerde ik de Edda, de "bijbel" van de hagedessa’s. Elke avond net voor het naar bed gaan las Brighid uit de Edda en legde me de esentie uit bij elk verhaal. Jarenlang zou ik geen ander boek te lezen krijgen. Dat veranderde pas rond mijn twaalfde denk ik, toen Brighid oud werd en niet meer naar de bibliotheek ging en ik in haar plaats de boeken ging halen die ze op een papiertje had geschreven. Toen kwam ik voor het eerst in contact met het dorp. Maar daar ga ik het later over hebben.

Ik leerde over de oorsprong van de Edda, over Ymir, Ygdrasil, de goden en hun werken en de ondergang van de goden,  de Asen en de Wanen, Suttungs, de Asgaard, de kinderen van Loki, Thor, Balder, Heimdall enz. enz. …, ik droomde hele nachten over de Edda.

De Runen

En dan waren er de Runen, daar besteedde Brighid enorm veel aandacht aan en als kind was het heel moeilijk om de runen te leren en te begrijpen; ik heb er jaren over gedaan om de runen te beheren en hoe ze te gebruiken. Ze geven me een hele hoop informatie en wijsheid die ik dagdagelijks gebruik: bijvoorbeeld bij het samenstellen van een kruidenmengsel voor een bepaalde persoon. De runen die bij die persoon horen, zeggen me welke kruiden ik moet gebruiken. Diegenen die de runen beheersen zijn runnenmeesters, samen met meditatie de weg naar het zuiver geluk.

Brighid leerde me de sterrenhemel en hun invloed op de aarde. Ik werd er door gefascineerd. Het is één van de reden dat ik in Zuid Frankrijk ben gaan wonen in de “Quercy”, de donkerste regio van Frankrijk waar de meeste sterren zijn te bewonderen. Een andere reden dat ik in Frankrijk woon is natuurlijk de rijkdom aan planten en kruiden. Ik leerde de kennis van mineralen en werd er door gefascineerd.

  • Ik leerde de kennis van planten en kruiden en werd er door gefascineerd
  • Ik leerde groenten, fruit en kruiden te kweken.
  • Ik leerde het dierenrijk, hoe dieren denken en reageren;
  • Ik leerde dieren begrijpen en respecteren, ik werd er door gefascineerd;
  • Ik leerde met dieren communiceren; maar ik leerde ook dieren slachten;
  • Ik leerde over de ziel en het lichaam van de mens
  • Ik leerde over opvoeding, liefde en andere menselijke verhoudingen;
  • Ik leerde magie en hoe deze beheren.

Hexa

Op mijn 18 werd ik een hexa, een hagedessa; vanaf mijn 21 mocht ik ceremonieën leiden, zoals trouw- en doopfeesten, de maan en jaarfeesten. Ik mocht mensen helpen, meditatie onderrichten en andere zieloefeningen.

Er werd me ingeprent dat ik ten dienste moest staan van de mens, maar daarnaast moest ik mijn leven wijden aan de natuur van Moeder Aarde. Ik ging me specialiseren in natuuronderzoek en dan vooral in de Europese Wolf en dat had ook zijn reden. Dat zou mijn levensopdracht worden, het bestuderen en beschermen van de wolf. Hij heeft altijd een rol gespeeld in mijn leven. En daar ga ik de volgende keer wat dieper op in.

Zoeken

Volg ons op ...

facebook-68-1twitter-116-1

01hare.jpg

De Aardewinkel

grunge-raaf

Aanmelden voor ...

Nieuwsbriefbanner1